Акредитирана Лабораторија за имунолошко серолошки испитувања
 1. Термини за испити

  читај повеќе >>>>
 2. Ноемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 3. Дополнителен конкурс за IV уписен рок

  читај повеќе >>>>
 4. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 5. Септемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 6. НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

  читај повеќе >>>>
 7. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 8. Пријавување за јануарска сесија 2017

  читај повеќе >>>>
 9. Семинарски Микробиологија

  читај повеќе >>>>
 10. УПИСИ 2017

  читај повеќе >>>>
 11. Повик на Европската Агенција за безбедност на храна

  читај повеќе >>>>
 12. Задолжителна пракса

  читај повеќе >>>>
 13. Каталог на капитални книгоиздателски проекти од Министерство за Образование на РМ

  читај повеќе >>>>
 14. Распоред на предавања

  читај повеќе >>>>
 15. Известување

  читај повеќе >>>>
 16. Водич за изработка на завршен труд

  читај повеќе >>>>
 17. Амбулантна клиника 1 и 3

  читај повеќе >>>>
 18. Прва генерација апсолвенти

  читај повеќе >>>>
 19. Лого на ВФБ

  читај повеќе >>>>
 20. Лабораторија за генетика

  читај повеќе >>>>
 21. Документи за пракса

  читај повеќе >>>>
 22. СООПШТЕНИЈА

  читај повеќе >>>>
 23. Предметна програма

  читај повеќе >>>>
 24. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

  читај повеќе >>>>
 25. КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

  читај повеќе >>>>
 26. ИНФОРМАЦИЈА

  читај повеќе >>>>
 27. ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА

  читај повеќе >>>>
 28. Потребно за префрлување од друг сроден факултет

  читај повеќе >>>>
 29. Универзитетска лабораторија за генетика во Битола

  читај повеќе >>>>
 30. Премиерот на отворањето на Ветеринарниот факултет во Битола

  читај повеќе >>>>
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Со правилникот за внатрешни односи и работа на факултетот, како дел на факултетот, е формиран ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ-ЦНАД во чија структура е вклучена Лабораторија за имунолошко серолошки испитувања (Л01).

Целта на Лабораторијата Л01 е да ги исполни барањата на Меѓународниот стандард и да ги задоволи потребите на корисниците на услуга, надлежните органи или организациите кои вршат оцена на сообразност.


Со решение број ЛТ-068 издадено од ИАРМ на ден 31 08 2016, Лабораторијата е акредитирана и го имплементира МКС EN ISO/IEC 17025:2006 стандард и има одговорност за изведувањето на тестирања за дијагностика на Бруцелоза кај говеда овци и кози.


Идни планови на лабораториите е зголемување на бројот на методи за тестирање кои активно ќе се применуваат во секојдневното работење со давање на услуги на корисниците, како и подобрување на квалитетот на услугите, а со тоа и зголемување на бројот на корисници на услуги.