Акредитирана Лабораторија за имунолошко серолошки испитувања
 1. Дополнителен конкурс за IV уписен рок

  читај повеќе >>>>
 2. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 3. Септемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 4. НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

  читај повеќе >>>>
 5. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 6. Пријавување за јануарска сесија 2017

  читај повеќе >>>>
 7. Семинарски Микробиологија

  читај повеќе >>>>
 8. УПИСИ 2017

  читај повеќе >>>>
 9. Повик на Европската Агенција за безбедност на храна

  читај повеќе >>>>
 10. Задолжителна пракса

  читај повеќе >>>>
 11. Каталог на капитални книгоиздателски проекти од Министерство за Образование на РМ

  читај повеќе >>>>
 12. Распоред на предавања

  читај повеќе >>>>
 13. Известување

  читај повеќе >>>>
 14. Водич за изработка на завршен труд

  читај повеќе >>>>
 15. Амбулантна клиника 1 и 3

  читај повеќе >>>>
 16. Прва генерација апсолвенти

  читај повеќе >>>>
 17. Лого на ВФБ

  читај повеќе >>>>
 18. Лабораторија за генетика

  читај повеќе >>>>
 19. Документи за пракса

  читај повеќе >>>>
 20. СООПШТЕНИЈА

  читај повеќе >>>>
 21. Предметна програма

  читај повеќе >>>>
 22. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

  читај повеќе >>>>
 23. КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

  читај повеќе >>>>
 24. ИНФОРМАЦИЈА

  читај повеќе >>>>
 25. ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА

  читај повеќе >>>>
 26. Потребно за префрлување од друг сроден факултет

  читај повеќе >>>>
 27. Универзитетска лабораторија за генетика во Битола

  читај повеќе >>>>
 28. Премиерот на отворањето на Ветеринарниот факултет во Битола

  читај повеќе >>>>
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Со правилникот за внатрешни односи и работа на факултетот, како дел на факултетот, е формиран ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ-ЦНАД во чија структура е вклучена Лабораторија за имунолошко серолошки испитувања (Л01).

Целта на Лабораторијата Л01 е да ги исполни барањата на Меѓународниот стандард и да ги задоволи потребите на корисниците на услуга, надлежните органи или организациите кои вршат оцена на сообразност.


Со решение број ЛТ-068 издадено од ИАРМ на ден 31 08 2016, Лабораторијата е акредитирана и го имплементира МКС EN ISO/IEC 17025:2006 стандард и има одговорност за изведувањето на тестирања за дијагностика на Бруцелоза кај говеда овци и кози.


Идни планови на лабораториите е зголемување на бројот на методи за тестирање кои активно ќе се применуваат во секојдневното работење со давање на услуги на корисниците, како и подобрување на квалитетот на услугите, а со тоа и зголемување на бројот на корисници на услуги.