ИЗВЕСТУВАЊЕ
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Се известуваат студентите дека документите :

-Свидителства за завршена прва,втора,трета и четврта година средно образование
(во оригинална форма)

-Диплома за завршено средно образование(во оригинална форма)

-Извод од матична книга на родените(во оригинална форма)

-Уверение за државјанство (во оригинална форма)

Можат да се подигнат од студентски прашања .Истите  согласно законските прописи не мора во оригинална форма да останат во студентстките  досиеа.
РЕФЕРЕНТ ПО СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА

И ЕКТС КООРДИНАТОР

Биљана Димитровска