IKNOW Анкети
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Се задолжуваат студентите да ги пополнат анкетите во Iknow системот кои се наоѓаат во горниот десен агол на личниот профил. Анкетите е задолжително да се пополнат целосно за предметите и наставниот кадар каде посетуваат настава пред да запишат семестар

Ви благодариме

Деканат