Јунска сесија
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

ИЗВЕСТУВАЊЕ


Се известуваат студентите на Ветеринарен факултет дека рокот за пријавување на испити за јунска испитна сесија е од 27.05.2019 дo 31.05.2019 .Студентите се должни да уплатат износ од 15 ден за пријавување(доколку прв пат го пријавуваат за полагање испитот) и 50 ден за административна такса. Студентите кои го пријавуваат втор пат, трет пат и понатаму се обврзни да уплатат износ од 315 ден за пријавување и 50 ден за административна такса. За пријавување на испити по истекувањето на редовниот рок студентите се должни да уплатат дополнителни 200 ден за секој испит.


Износот кој се уплатува на име за пријавување на уплатница образец PP50 на следниот начин:

-Цел на дознака да стои “за пријавување бројот на испити сумирани и за јунска сесија”

-Буџетската сметка 100 0000000630 95

-Уплатна сметка празно

-Сметка на корисник да стои 1600161492 788 11

-Приходна шифра и програма 723012 42 i

-Начин 2


Износот кој се уплатува на име на административна такса на уплатница образец PP50 на следниот начин;

-Цел на дознака за административна такса да стои бројот на испити и за јунска сесија

-Буџетската сметка 100 0000000630 95

-Уплатна сметка 840 103 03161

-Сметка на буџетски корисник празно

-Приходна шифра и програма 722 313 00

-Начин 2

Студентите се должни паралелно со подигањето на пријава во електронска форма да ги подмират финансиските обврски и навремено да подигнат пријава во хартиена форма

Студентите кои ке ги положат испитите преку колоквиуми се должни да подигнат пријава во тековната сесија.

Сесијата ке трае од 10.06.2019 дo 29.06.2019 согласно академскиот календар и се предвидени два испитни термини.